Paslaugų teikimo taisyklės

2019-10-01 redakcija

Šis dokumentas yra sutartis tarp internetinę svetainę StiliuSOS valdančios VŠĮ “Mados akademija”, įmonės kodas 302334350, adresas: Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius (toliau – Paslaugų teikėjas) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi internetine svetaine e-StiliuSOS (toliau – e-StiliuSOS), o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys paslaugomis pagal 1 punkte nurodytus konsultavimo tipus (toliau – Paslaugos).

Prieš pradėdami naudotis e-StiliuSOS teikiamomis Paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte bendrąsias naudojimosi e-StiliuSOS taisykles, kurias sudaro:

– paslaugų teikimo taisyklės;

– paslaugų teikėjo deklaruojamos privatumo politikos aprašymas;

ir be jokių išlygų sutinkate su visomis šiuose dokumentuose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų prisijungia prie e-StiliuSOS, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis e-StiliuSOS ir/ar joje teikiamomis paslaugomis.

  1. Paslaugų tipai

1.1. “Išsami konsultacija” – tai profesionalaus stilisto atsakymas, patarimas ir/ar rekomendacija į Kliento suformuluotą su asmens aprangos ir/ar išvaizdos stiliaus, ir/ar namų interjero klausimais susijusią užklausą, kurios turinys neviršija daugiau kaip 250 simbolių aprašomojo ir/ar klausiamojo teksto bei ne daugiau kaip šešių pateikiamų nuotraukų. Paslaugų teikėjas, susipažinęs su Kliento užklausos turiniu, papildomai įvertina Kliento asmeninę informaciją, jeigu tokią Klientas yra pateikęs internetinės svetainės e-StiliuSOS.lt paskyroje. Jeigu to reikalauja Kliento pateiktos užklausos turinys, Paslaugų teikėjas, atsakydamas ir/ar patardamas, ir/ar rekomenduodamas pagal šio tipo užklausą, esant tecninėms galimybėms, suranda ir pateikia Klientui vieną ar kelias aktyvias internetines nuorodas į e-StiliuSOS ir/arba 2 punkte išvardintų elektroninių parduotuvių prekes (toliau – Internetinės nuorodos), kuriose Klientas gali prekes ar paslaugas įsigyti. Jeigu Klientas pageidauja prekių ar paslaugų iš konkrečių 2 punkte išvardintų ar kitų elektroninių parduotuvių, jis privalo tai nurodyti užklausos tekste.

1.2. “Šitas ar anas?” – tai profesionalaus stilisto atsakymas ir/ar patarimas, ir/ar rekomendacija – susieti su nutylimais:

1.2.1. situacijos aprašymu “Štai – dvi nuotraukos!”, ir

1.2.2. prašymu “Prašau išrinkti vieną iš dviejų”, kurį Paslaugų teikėjas intuityviai supranta kaip “Kurioje iš dviejų nuotraukų stiliaus sprendimas yra tinkamesnis?” arba “Kurioje iš dviejų nuotraukų stiliaus sprendimas yra mažiau blogas?”

Paslaugos suteikimas prilygsta Paslaugų teikėjo vienos iš dviejų Kliento pateiktų nuotraukų išrinkimui (ji apibraukiama raudonu rėmeliu).

  1. Internetinės nuorodos

Suteikdamas Paslaugas pagal 1.1 punktą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja naudotis e-StiliuSOS ir/arba Kliento pateiktomis nuorodomis į internetines parduotuves, arba viena/keliomis Internetinėmis nuorodomis iš šio sąrašo:

www.asos.com

www.newlook.com

www.farfetch.com

www.houseoffraser.co.uk

www.missselfridge.com

www.boohoo.com

www.selectfashion.co.uk

www.smallable.com

www.mankind.co.uk

www.beautyexpert.com

www.hush-uk.com

www.lookfantastic.com

www.thehut.com

www.missguided.co.uk

www.escentual.com

www.hqhair.com

www.allsole.com

www.coggles.com

www.janenorman.co.uk

www.stradivarius.com/lt/

www.tedbaker.com/uk/

www.bonmarche.co.uk

www.mandco.com

www.beautyexpert.com

www.bellfieldclothing.com

  1. Paslaugų suteikimo eiga

3.1. Klientas inicijuoja komunikaciją su Paslaugų teikėju virtualioje erdvėje, t.y. internetinėje svetainėje e-StiliuSOS, pasitelkdamas tekstinės bei vaizdinės informacijos perteikimo Paslaugų teikėjui formą;

3.2. Paslaugų teikėjas, pasitelkdamas tekstinės bei vaizdinės informacijos perteikimo formą, suteikia Paslaugas Klientui komunikuodamas su juo virtualioje erdvėje, t.y. internetinėje svetainėje e-StiliuSOS.

  1. Paslaugų suteikimo terminas

4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Klientui per 1 valandą, jeigu “Konsultacijos” tipo (aprašyta 1. punkte) užklausa iš Kliento gaunama darbo dienomis, t.y. pirmadienį-penktadienį, nuo 10 iki 18 val.

4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Klientui per 10 minučių, jeigu “Šitas ar anas?” tipo (aprašyta 2. punkte) užklausa iš Kliento gaunama visomis savaitės dienomis nuo 10 iki 21 val.

  1. Paslaugos pradedamos teikti tik iš anksto už jas apmokėjus bet kurio tipo bankine mokėjimo kortele arba per PayPal.
  2. Naudojimosi Paslaugomis tvarka

6.1. Paslaugų kainos ir apmokėjimo už jas būdai nurodyti kiekvienos konkrečios Paslaugos užsakymo puslapyje.

6.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už Paslaugą e-StiliuSOS nurodyta tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurią Paslaugą dydį bei mokėjimo tvarką.

6.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Paslaugomis ar Klientui negavus, ar laiku negavus Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Paslaugų teikėjas Kliento prašymu, įsipareigoja nemokamą Paslaugų teikimą Klientui ta apimtimi, kuria nebuvo suteiktos Paslaugos.

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę profilaktinių e-StiliuSOS vykdomų darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą Klientui.

6.5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į e-StiliuSOS ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Paslaugų teikėjui, kuris teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

6.6. Naudodamasis e-StiliuSOS ir/ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją, duomenis į e-StiliuSOS Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda Paslaugų teikėjui teises naudoti šią informaciją, duomenis.

  1. Kliento įsipareigojimai

7.1. Klientas, siekdamas gauti kokybiškas Paslaugas, įsipareigoja:

7.1.1. nenaudoti svetainės e-StiliuSOS.lt ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

7.1.2. užtikrinti, kad pateikiama informacija ir duomenys nėra klaidinanti ar neteisinga informacija, kuri pažeidžia trečiųjų asmenų turtines ar asmenines teises (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę) bei prieštarauja viešajai tvarkai ir moralės normoms.

7.1.3. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;

7.1.4. nedelsdamas el. paštu pranešti Paslaugų teikėjui, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis e-StiliuSOS, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

7.2. Apmokėdamas už Paslaugas Klientas patvirtina, kad jis/ji:

7.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo (ar juridinio asmens atstovas), turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus e-StiliuSOS;

7.2.2. supranta ir sutinka, kad tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

7.2.3. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui, Klientas įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Paslaugų teikėjas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

7.2.4. supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.3. Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti e-StiliuSOS veiklą.

  1. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

8.1. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis e-StiliuSOS, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į e-StiliuSOS, pakeitimu/ištrynimu, Kliento prieigos panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti e-StiliuSOS, jei Kliento Paslaugų teikėjui užduodami klausimai yra nesusiję su e-StiliuSOS aprašytomis Paslaugomis, nekultūringi, įžeidžiantys, skatina smurtą, neapykantą ar kitaip pažeidžia įstatymus – tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi teisę neatsakyti į Kliento užklausą, ir skirti Klientui baudą, kurios dydis lygus išankstinio mokėjimo už Paslaugas kainai.

8.2. Paslaugų teikėjas turi teisę tirti Taisyklių pažeidimus, teisę (bet ne pareigą) stebėti Kliento veiksmus e-StiliuSOS.

8.3. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada pakeisti ar pertvarkyti e-StiliuSOS, kad ja visoms suinteresuotoms šalims būtų patogiau naudotis.

8.4. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal e-StiliuSOS nurodytas kainas. Klientui pareikalavus, pateiks Klientui sąskaitą.

8.5. Paslaugų teikėjas turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus pasiūlymus, o Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus.

8.6. Paslaugų teikėjas, siekdamas užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, turi teisę saugoti teikiamos Paslaugų turinio informaciją bei garantuoti jos konfidencialumą ir apsaugą.

8.7. Paslaugų teikėjas išlaiko visos asmeninės Kliento informacijos, kuri yra perduodama tiesiogiai į e-StiliuSOS, konfidencialumą.

  1. Teisės ir intelektinė nuosavybė

9.1. e-StiliuSOS viešai publikuojamos nuotraukos ir kita su jomis susijusi komercinė informacija (autoriniai kūriniai) priklauso VŠĮ „Mados akademija“ arba autoriams, su kuriais įmonė bendradarbiavo ir turi dalines autorines teises. Griežtai draudžiama šiuos autorinius kūrinius panaudoti kitose interneto svetainėse ar programėlėse, žiniasklaidos priemonėse arba platinti kokiu nors kitu pavidalu be VŠĮ „Mados akademija“ ir atitinkamo autoriaus-partnerio sutikimo.

9.2. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Paslaugų funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti, ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Paslaugomis, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, telefoninei techninei ir programinei įrangai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

  1. Baigiamosios nuostatos:

10.1. Klientas privalo kreipti dėmesį į bet kokį Taisyklių pasikeitimą.

10.2. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

10.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

10.4. Visi tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.

StiliuSOS
Atstatyti slaptažodį